AI科研平台AI专业全球大学

宾夕法尼亚大学

宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania),简称宾大(UPenn),位于宾夕法尼亚州费城,私立研究型大学,常春藤盟校之一,美国大学协会创始成员。全球大学校长论坛成员。

标签:

宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania),简称宾大(UPenn),位于宾夕法尼亚州费城,私立研究型大学,常春藤盟校之一,美国大学协会创始成员。全球大学校长论坛成员。
宾夕法尼亚大学名列2019福布斯美国大学排行榜第6名,2022U.S. News美国最佳大学排名第8名 ,2022U.S. News世界大学排名第13名,2022泰晤士高等教育世界大学排名第13名 。

相关导航

暂无评论

暂无评论...